Search laws, cases

 
 
 

ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠርኩ እንዯሆንኩ ብቻ ይወሰንሌኝ በሚሌ የሚቀርብ ጥያቄን የክስ ምክንያት የላሇው ስሇመሆኑ እና
የግሌ ጥቅምን መሰረት አዴርጏ የሚቀርብን የጥቅማጥቅም ክስ የማየት ስሌጣን የስራ ክርክር ችልት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 9 1ዏ 138 142, የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 33

Cassation decison no. 16273

'

What do you think?

Send us feedback!


 
 
 

Google Ad