ሊሌተወሰነ ጊዜ የተቀጠርኩ እንዯሆንኩ ብቻ ይወሰንሌኝ በሚሌ የሚቀርብ ጥያቄን የክስ ምክንያት የላሇው ስሇመሆኑ እና
የግሌ ጥቅምን መሰረት አዴርጏ የሚቀርብን የጥቅማጥቅም ክስ የማየት ስሌጣን የስራ ክርክር ችልት ስሇመሆኑ
አዋጅ ቁ.377/96 አንቀፅ 9 1ዏ 138 142, የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 33

Cassation decison no. 16273

'