አንድ የግልግል ጉባኤ ከቤቶች የባለሀብትነት መብት ጋር የተያያዘ የመፋለም ክርክርን ተቀብሎ ዉሳኔ ለመስጠት የዳኝነት ስልጣን የሌለው ስለመሆኑ በኢ.ፌ.ዲ.ሪ.ሕገ መንግስት አንቀጽ 37 እና 78፤የፍ/ብ/ሕ/ቁ.1731 ፣3325 ፣3329 

download here

 

Training Materials

Law Journals

Teaching materials

Contact us

Abbas M Shash

Mobile 251-922481343

e-mail: abbas@lawethiopia.com abbas.moha@gmail.com

Google Adsense