39085 civil procedure/ jurisdiction/ employees of custom authority

ከጉምሩክ ፖሊስ አባላት ጋር በተያያዘ የሚነሱ የሥራ ክርክሮችን ለማየት የሚያስችል ስልጣን ለመደበኛ የሥራ ክርክር ችሎቶች ያልተሰጠ ስለመሆኑ አዋጅ ቁ. 368/96 አዋጅ ቁ. 6ዐ/89 አንቀጽ 8(2) መመሪያ ቁ.4/1996

Download Cassation Decision

 
 
 

Google Adsense