105626 Civil procedure Death of parties to suit

Civil procedure

Death of parties to suit

Art. 48, 49 and 50

 

የፍትሐ ብሔር ክርክር በሂደት ላይ እያለ ከሰሽ ወይም ተከሳሽ በሞት ሲለይ የክርክሩ አካሄድ በምን አኳኃን መመራት እንዳለበት ልንከተለው ስለሚገቡ ሁኔታዎች

የፍ/ብ/ስ/ስ/ሕ/ቁ. 48፣49 እና 50

105626