100673 Civil procedure Summon Summon to government organs

Civil procedure

Summon

Summon to government organs

Civil procedure code art. 70(a), 78(2), 96, 102

 

ለአንድ የመንግስት ተቋም የተላከ መጥሪያ መጥሪያው በአግባቡ ለሚመለከታቸው የሥራ ኃላፊዎች ካልደረሰ በስተቀር መጥሪያው ለተቋሙ መዝገብ ቤት ገቢ በመሆኑ ብቻ መጥሪያው እንደደረሠ ተቆጥሮ ክርክሩ ተቋሙ በሌለበት ሊታይ የማይገባ ስለመሆኑ፣

የፍ/ሥ/ህ/ቁ 70/ሀ/፣78/2/፣96፣102

100673