16720 civil procedure/ execution of judgment/ application and process for execution/ partial execution of judgment interest payment

በከፉሌ የፌርዴ ባሇመብት የሆነ ሰው ባሇመብት የሆነበት የፌርዴ ክፌሌ እንዱፇፀምሇት የአፇፃፀም ክስ ካቀረበ በኋሊ
በመጀመሪያ የፌርዴ ባሇዔዲ የሆነበትን ፌርዴ በይግባኝ አሽሮ የፌርዴ ባሇመብት ሲሆን አዱስ የአፇፃፀም መዝገብ መክፇት
ሳያስፇሌገው ቀዯም ሲሌ የተከፇተው የአፇፃፀም መዝገብ ቢዘጋም እንኳን ማንቀሳቀስ ስሇመቻለ እና በአፇፃፀም ዯረጃ ወሇዴ
የሚከፇሇው በዋናው ፌርዴ ወሇዴ እንዱከፇሌ ከተወሰነ ስሇመሆኑ
የፌ/ብ/ሥ/ሥ/ህ/ቁ. 378(3)(ሰ

Cassation decison no. 16720

'