192823 civil procedure-party doctrine-relief sought

የፍትሐ ብሔር ክርክር ተከራካሪን የተከተለ (party doctrine) ሲሆን አቤቱታ የቀረበለት የዳኝነት ነክ አካልም ውሳኔው መመስረት ያለበት ተከራካሪውን አስመልክቶ የተጣሱ መብቶችን በማረም፣ አቤቱታውን በመመርመርና አመልካች በጠየቀው መብት ልክ/ዳኝነት ላይ ስለመሆኑ 

Download