22509 civil procedure/ Evidence law/ relevant evidence

civil procedure

Evidence law

relevant evidence

የቀረበን ክስ ለማስረዳት አግባብነት የሌለው ማስረጃን መሠረት በማድረግ የሚሰጥ ውሣኔ ተቀባይነት የሌለው ስለመሆኑ

Cassation Decision no. 22509