• 896 የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ .pdf
 • 896 Cooperative Organizational Directive .pdf
 • የአዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የኘሮሰስ ካውንስል የአሰራርና አፈፀፃም መመሪያ ቁጥር 1/2012 ቁጥር 1/2012   መመሪያ ቁጥር 1-2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የተገልጋዮች ቅሬታ አቀራረብ አያያዝ እና አፈታት ስርዓት መመሪያ ቁጥር 2/2012 መሪያ ቁጥር 2/2012   መመሪያ ቁጥር 2-2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የማስረጃ አቀራረብ ስርአት መመሪያ ቁጥር 3/2012 መመሪያ ቁጥር 3/2012   መመሪያ ቁጥር 3 -2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የውሃና ፍሳሽ ቅርንጫፍ ጽቤትን ስልጣንና ተግባር ለመወስን የወጣ መመሪያ ቁጥር 4/2012 መመሪያ ቁጥር 4/2012   መመሪያ ቁጥር 4-2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የውሃና ፍሳሽ ቅርንጫፍ ጽቤትን ስልጣንና ተግባር ለመወስን የወጣ መመሪያ ቁጥር 4/2012 መመሪያ ቁጥር 4/2012   መመሪያ ቁጥር 4-2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የደንበኞች መብት፣ ኃላፊነትና ተጠያቂነት መመሪያ ቁጥር 5/2012 5/2012   መመሪያ ቁጥር 5 -2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የግዥ ሂደት ማሳለጫ አሰራር መመሪያ ቁጥር 6/2012 6/2012   መመሪያ ቁጥር 6 -2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የንብረት ማስወገድ አሰራር አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 7/2012 7/2012   መመሪያ ቁጥር 7-2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን ከፍተኛ የውሃ ተጠቃሚ ደንበኞች የራሳቸውን አማራጭ የውሃ መገኛዎች አጎልብተው እንዲጠቀሙ የሚያስችል መመሪያ ቁጥር 8/2012 8/2012   መመሪያ ቁጥር 8 -2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የውሃ ቆጣሪ ንባብ ሥራ የአሠራር መመሪያ ቁጥር 9/2012 9/2012   መመሪያ ቁጥር 9-2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን ውሃ ምርት ስርጭት፣ መስመር ዝርጋታ ፣ጥገናና ኦፕሬሽን ሥራዎች መመሪያ ቁጥር 10/2012 10/2012   መመሪያ ቁጥር 10-2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የደንበኞች የውሃ አገልግሎት አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 11/2012 11/2012   መመሪያ ቁጥር 11-2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የደንበኞች ፋይል አያያዝና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 12/2012 12/2012   መመሪያ ቁጥር 12-2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የውሃ ቆጣቢ እቃዎች አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 13/2012 13/2012   መመሪያ ቁጥር 13-2012.pdf
  የአዲስ አበባ ዉሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የመፀደጃና ንፅህና መጠበቂያ ቤቶች አስተዳደርና አገሌግልት አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 14/2012 14/2012   መመሪያ ቁጥር 14-2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የፍሳሽ ማጣሪያ ጣቢያ አሰተዳዳር እና መልሶ መጠቀም አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 15/2012 15/2012   መመሪያ ቁጥር 15 -2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የፍሳሽ መስመር ዝርጋታ፣ ቅጥያ፣ ጥገና እና ኦኘሬሽን ሥራዎች አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 16/2012 16/2012   መመሪያ ቁጥር 16 -2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የፍሳሽ በተሽከርካሪ ማንሳት አገልግሎት አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 17/2012 17/2012   መመሪያ ቁጥር 17 -2012.pdf
  አዲስ አበባ ውሃና ፈሳሽ ባለስልጣን የግል ፍሳሽ በተሸከርካሪ አንሺዎች ፍቃድ አሰጣጥና አስተዳደር ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 18/2012 18/2012   መመሪያ ቁጥር 18 -2012.pdf
  አዲስ አበባ ውኃና ፍሳሽ ባለሥልጣን በደረጃ እድገት፣ በቋሚ ቅጥር፣ በኮንትራት ቅጥር እና በዝውውር ለሚሟሉ የስራ መደቦች የፈተና አሰጣጥ ሁኔታን ለመወሰን የወጣ የሰው ኃይል አስተዳደር የአፈፃፀም ማሻሻያ መመሪያ ቁጥር 19/2012 19/2012   መመሪያ ቁጥር 19-2012.pdf
  የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመጀመሪያ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትቤት ዋና ር/መምህራንና ም/መምህራን የድልድል አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 20/2012 20/2012   መመሪያ ቁጥር 20-2012.pdf
  አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረቅ ቆሻሻ ኤጀንሲ የደረቅ ቆሻሻ አጓጓዥ ድርጅቶች የአሰራር መመሪያ ቁጥር 21/2013 21/2013   መመሪያ ቁጥር 21-2013.pdf
  አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረቅ ቆሻሻ ኤጀንሲ የደረቅ ቆሻሻ መልሶ መጠቀምና ኡደት ማህበራት አደረጃጀትና የአሰራር መመሪያ ቁጥር 22/2013 22/2013   መመሪያ ቁጥር 22-2013.pdf

 

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረቅ ቆሻሻ ኤጀንሲ የግል የጽዳት ድርጅቶች የአሰራርና ድልድል መመሪያ ቁጥር 23/2013 23/2013   መመሪያ ቁጥር 23-2013.pdf
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረቅ ቆሻሻ ኤጀንሲ የህብረት ሽርክና የጽዳት ማህበራት የአሰራር መመሪያ ቁጥር 24/2013 24/2013   መመሪያ ቁጥር 24-2013.pdf
አዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የሥራ መሪዎች መተዳደሪያ መመሪያ ቁጥር 25/2013 25/2013   መመሪያ ቁጥር 25-2013.pdf
አዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የትርፍ ሰዓት ስራ የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 26/2013 26/2013   መመሪያ ቁጥር 26-2013.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የሰው ሃብት የሥራ አመራርና ልማት መመሪያ ቁጥር 27/2013 27/2013   መመሪያ ቁጥር 27-2013.pdf
በልማት ምክንያት ከይዞታቸው ለተፈናቀሉ ተጎጂ አርሶ አደሮችና ቤተሰቦቻቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶች /የኮንደሚኒየም/ አሰጣጥ የወጣ መመሪያ ቁጥር 28/2013 28/2013   መመሪያ ቁጥር 28-2013.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአርሶ አደርና ከተማ ግብርና ልማት ኮሚሽን በልማት ምክንያት የተፈናቀሉ አርሶ አደሮች ምዝገባ፣ ልየታ እና መረጃ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 29/2013 29/2013   መመሪያ ቁጥር 29-2013.pdf
የልማት ተነሺ አርሶ አደሮች መልሶ ማቋቋሚያ ድጋፍ ማዕቀፍ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 30/2013 30/2013   መመሪያ ቁጥር 30-2013.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የይዞታ አስተዳደር አገልግሎት አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 31/2013 31/2013   መመሪያ ቁጥር 31-2013.pdf
የሰነድ አልባ ይዞታዎች መስተንግዶ ተሻሻሎ የወጣ መመሪያ ቁጥር 32/2013 32/2013   መመሪያ ቁጥር 32-2013.pdf
አግባብ ባለው አካል ሳይፈቀድ የተያዙ ቦታዎችን ለማስተካከልና ለመከላከል የወጣ የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 33/2013 33/2013   መመሪያ ቁጥር 33-2013.pdf
ለሕዝብ ጥቅም ሲባል በሚለቀቅ መሬት ላይ ለሰፈረ ንብረት ስለሚከፈል ካሳና ምትክ ቦታ አሰጣጥ የተሻሻለ የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 34/2013 34/2013   መመሪያ ቁጥር 34-2013.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን መተዳደሪያ መመሪያ ቁጥር 52/2013 52/2013   መመሪያ ቁጥር 52-2013.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የክለቦችና የፕሮጀክቶች ማቋቋሚያ መመሪያ ቁጥር 53/2013 53/2013   መመሪያ ቁጥር 53-2013.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የውድድር ሥነ-ስርዓት መመሪያ ቁጥር 54/2013 54/2013   መመሪያ ቁጥር 54-2013.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ክልል ውስጥ ለሚገኙ በኃይማኖት ተቋማት የተያዙ ይዞታዎችን የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ለመስጠት የወጣ የአሰራር መመሪያ ቁጥር 35/2013 35/2013   መመሪያ ቁጥር 35-2013.pdf
የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የዲሲፕሊን መመሪያ ቁጥር 55/2013 55/2013   መመሪያ ቁጥር 55-2013.pdf
የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች መስተንግዶ መመሪያ ቁጥር 36/2013 36/2013   መመሪያ ቁጥር 36-2013.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ፖኬጅ የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 56/2013 56/2013   መመሪያ ቁጥር 56-2013.pdf
የከተማ መሬት ሊዝ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 37/2013 37/2013   መመሪያ ቁጥር 37-2013.pdf
በአዲስ አበባ ከተማ የጤና ተቋማት የውስጥ ገቢ አሰባሰብና አጠቃቀም ማንዋል መመሪያ ቁጥር 57/2013 57/2013   መመሪያ ቁጥር 57-2013.pdf
የጭነት፣ ማሽነሪዎችንና መሰል ተሽከርካሪዎችን እንቅስቃሴ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁ. 38/2013 38/2013   መመሪያ ቁጥር 38-2013.pdf
የመንገድ ፍጥነት ወሰን መመሪያ ቁጥር 39/2013 39/2013   መመሪያ ቁጥር 39-2013.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ ጤና ቢሮ የስልጠና፣ የአውደጥናት፣ የስብሰባ፣ የመስክ ሥራ አሠራር ስርዓት መመሪያ ቁጥር 58/2013 58/2013   መመሪያ ቁጥር 58-2013.pdf
መንገድን በጊዜያዊነት ዘግቶ ለመጠቀም እና የመንገድ ላይ ኩነት ፈቃድ አስተዳደርና ቁጥጥር መመሪያ ቁጥር 40/2013 40/2013   መመሪያ ቁጥር 40-2013.pdf
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ በመመሪያ ቁጥር 01/2001 ስለግል ህክምና አገልግሎት አሰጣጥ የተደነገጉትን ለማሻሻል የወጣ መመሪያ ቁጥር 59/2013 59/2013   መመሪያ ቁጥር 59-2013.pdf
ተሽከርካሪ ከመንገድ ሊነሳ የሚችልበት አሠራርን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 41/2013 41/2013   መመሪያ ቁጥር 41-2013.pdf
የሞተር ብስክሌት ፈቃድና ቁጥጥር መመሪያ አሰራር ቁጥር 42/2013 42/2013   መመሪያ ቁጥር 42-2013.pdf
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ በጋራ ህንፃ /ኮንደምንየም ቤት/ ለከፍተኛ የጤና ባለሙያዎች /ሀኪሞች/ አሰጣጥና አጠቃቀም ማንዋል መመሪያ ቁጥር 60/2013 60/2013   መመሪያ ቁጥር 60-2013.pdf
የሞተር ብስክሌት ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ማስፈፀሚያ መመሪያ ቁጥር 43/2013 43/2013   መመሪያ ቁጥር 43-2013.pdf
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቴአትር የተጋባዥ ተዋንያን የመድረክ ክፍያና የልምምድ አበል መመሪያ 61/2013 61/2013   መመሪያ ቁጥር 61-2013.pdf
የተሸከርካሪ የደህንነት ቀበቶ በተሸከርካሪ ወንበሮች ላይ እንዲኖር እና ተግባራዊ እንዲደረግ የወጣ መመሪያ ቁጥር 44/2013 44/2013   መመሪያ ቁጥር 44-2013.pdf
Establishing Private Wings in Public Health Facilities Operational Manual Of Addis Ababa Health Bureau 62-2013   መመሪያ ቁጥር 62-2013.pdf
የተሸከርካሪ ማቆሚያ መሰረት ልማት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 45/2013 45/2013   መመሪያ ቁጥር 45-2013.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ እና በስሩ የሚገኙ ጤና ተቋማት የመድሀኒት አቅርቦትና የፋርማሲ አገልግሎት አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 63/2013 63/2013   መመሪያ ቁጥር 63-2013.pdf
የትራፊክ ቅጣት አፈፃፀምን ለመወሰን የወጣ የአሰራር መመሪያ ቁጥር 46/2013 46/2013   መመሪያ ቁጥር 46-2013.pdf
የተሸከርካሪ ጎማ የመቆለፍ አሠራርን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 47/2013 47/2013   መመሪያ ቁጥር 47-2013.pdf
በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የሆስፒታሎች የአመራርና ምርጫና ሹመት/ምደባ ለመደንገግ የወጣ መመሪያ ቁጥር 64/2013 64/2013   መመሪያ ቁጥር 64-2013.pdf
ከትራፊክ ቁጥጥር ሠራተኞች በትራፊክ ቁጥጥር ወቅት የሚጠበቅ ስነ ምግባርን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 48/2013 48/2013   መመሪያ ቁጥር 48-2013.pdf
የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የሠራተኞች የቅጥር፣ የደረጃ ዕድገትና ድልደል የምልመላና መረጣ አፈፃፀም ማወዳደሪያ መስፈርት መመሪያ ቁጥር 65/2013 65/2013    
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ የወጣ መመሪያ ቁጥር 66/2013 ዓ.ም” 66/2013   መመሪያ ቁጥር 66-2013.pdf
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮየመንግስት ቤቶች አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 67-2013 67-2013   መመሪያ ቁጥር 67-2013.pdf
በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስና የሰዉ ሀብት ልማት ቢሮ ከፍተኛ የህብረተሰብ መስተንግዶና የመልካም አስተዳደር ችግር በሚታይባቸው ተቋማት ላይ የሰራተኞች ዝውውር ለማድረግ የተዘጋጀ መመሪያ ቁጥር 68/2013 68/2013   መመሪያ ቁጥር 68-2013.pdf
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመምህራን፣ ርዕሳነ መምህራን፣ ምክትል ርዕሳነ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ዝውውር አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 69/2013 ዓ.ም 69/2013   መመሪያ ቁጥር 69-2013.pdf
አዲስ አበባ የመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክት መስተንግዶ መመሪያ ቁጥር 70/2014 70/2014   መመሪያ ቁጥር 70-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሠራተኞች የዝውውር አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 71/2014› 71/2014›   መመሪያ ቁጥር 71-2014.pdf
በአዲስ አበባ ከተማ አስተደደር የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች አደረጃጀት መመሪያ ቁጥር 72/2014 72/2014   መመሪያ ቁጥር 72-2014.pdf
በአዲስ አበባ ከተማ አስተደደር የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ የዕድገት ደረጃ አወሳሰን እና ሽግግር መመሪያ ቁጥር 73/2014 73/2014   መመሪያ ቁጥር 73-2014.pdf
በአዲስ አበባ ከተማ አስተደደር የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ የገበያ ልማትና ግብይት ሥርዓት መመሪያ ቁጥር 74/2014 74/2014   መመሪያ ቁጥር 74-2014.pdf
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የስራ ዕድል ፈጠራና የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ዘርፍ የአንድ ማዕከል አገልግሎት አሰጣጥ መመሪያ ቁጥር 75/2014 75/2014  

መመሪያ ቁጥር 75-2014.pdf

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ልማት ቢሮ የቅሬታና አቤቱታ አቀራረና አፈታት መመሪያ ቁጥር 76/2014 76/2014   መመሪያ ቁጥር 76-2014.pdf
ለጥቃቅንና አነስተኛ አገልግሎት እንዲውሉ የተገነቡ ሼዶች፣ ተለጣፊ ሱቆችና በመንግስትና በበጎ አድራጎት ድርጅቶች የተገነቡ መደብሮችን ወደ ህጋዊ አሰራር ለማምጣት የወጣ የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 77/2014 77/2014   መመሪያ ቁጥር 77-2014.pdf
የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዞች የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት መመሪያ ቁጥር 78/2014 78/2014   መመሪያ ቁጥር 78-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የትርፍ ሰዓት ክፍያና የማካካሻ ዕረፍት አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 80/20114 80/20114   መመሪያ ቁጥር 80-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የሠራተኞች የዉስጥ ዝውውር አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 81/2014 81/2014   መመሪያ ቁጥር 81-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የሥልጠና አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 82/2014 82/2014   መመሪያ ቁጥር 82-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የትምህርት መስፈርት እና የሥራ ልምድ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 83/2014 83/2014   መመሪያ ቁጥር 83-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የስራ ሰዓትና ልዩ ልዩ ፈቃዶች መመሪያ ቁጥር 84/2014 84/2014   መመሪያ ቁጥር 84-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የቋሚና የጊዜያዊ/ኮንትራት ሠራተኞች ቅጥር መመሪያ ቁጥር 85/2014 85/2014   መመሪያ ቁጥር 85-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የልዩ ልዩ አበሎችና የመስተንግዶ ወጪ አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 86/2014 86/2014   መመሪያ ቁጥር 86-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የደረጃ ዕድገት አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 87/2014 87/2014   መመሪያ ቁጥር 87-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ የስራ ልብስ፣ የደንብ ልብስ እና የአደጋ መከላከያና የጤና መጠበቂያ መሳሪያዎች አሰጣጥና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 88/2014 88/2014   መመሪያ ቁጥር 88-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የአርሶ አደር የመኖርያ ቤትና የከተማ ግብርና መጠቀምያ የይዞታ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት አሰጣጥ እና ዘላቂ የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የወጣ የአፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 89/2014 89/2014   መመሪያ ቁጥር 89-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮንስትራክሽን ቢሮ የመሰረተ ልማት ቅንጅት ግንባታ ፍቃድ ቁጥጥር የህንፃ መመሪያ ቁጥር 90/2014 90/2014   መመሪያ ቁጥር 90-2014.pdf
ወቅታዊ የሊዝ መነሻ ዋጋ ማስታወቂያ መመሪያ ቁጥር 92/2014 92/2014   መመሪያ ቁጥር 92-2014.pdf
የቴአትር ቤቶች የአገልግሎት አሰጣጥ፣ አስተዳደርና አሰራን ለመወሰን የወጣውን መመሪያ ቁጥር 4/2004 ለማሻሻል እና የኪነ-ጥበብ ፈጠራ ሥራዎች፣ የባለሙያዎች ማበረታቻና የአገልግሎት ክፍያ አፈፃፀም ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 94/201 94/201   መመሪያ ቁጥር 94-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የባህልና ቱሪዝም አገልግሎት ሰጪዎች የሙያ ብቃት አሰጣጥና መስፈርት ዝግጅት አፈጻጸምን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 95/2014 95/2014   መመሪያ ቁጥር 95-2014.pdf
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳዳር የደረቅ ቆሻሻ አስተዳዳር ኤጀንሲ የደረቅ ቆሻሻ መልሶ መጠቀምና ኡደት ማድረግ ስራዎች ማበረታቻ አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 96/2014 96/2014   መመሪያ ቁጥር 96-2014.pdf
በአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ የኀብረት ሥራ ማኀበራትን ሂሣብ በውክልና ለማስመርመር የወጣ መመሪያ ቁጥር 97/2014 97/2014   መመሪያ ቁጥር 97-2014.pdf
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ህብረት ስራ ኤጀንሲ የሸማቾች ህብረት ሥራ ማህበራት የሥነ-ምግባር መመሪያ ቁጥር 98/2014 98/2014   መመሪያ ቁጥር 98-2014.pdf
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ 896/2014   896 Cooperative Organizational Directive .pdf አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ Addis Ababa City Government Cooperative Organizational Directive
አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ 896/2014   896 የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ .pdf አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኅብረት ሥራ ማህበራት የአደረጃጀት መመሪያ Addis Ababa City Government Cooperative Organizational Directive