Ethiopian Income Tax laws

Proclamation no. 979 Federal Income Tax Proclamation

proclamation no. 802 Mining Income Tax

Income Tax (Amendment)- Proclamation No.608-2008

Income Tax- Proclamation No.286-2002


Regulations

Council of Ministers Federal Income Tax Regulation no. 410

Regulation Issued Pursuant to The Income Tax Proclamation - Regulation No.78-2002


Directives (external links)

 
አዲሱ/ የተሻሻለው የሒሳብ መዝገብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 176.2014.pdf
 
172-2013 የስፖርት ውርርድ ሎተሪ ፈቃድ አሰጣጥ.pdf
 
171-2013 የታክስ ቅሬታ ጽ-ቤትን አሰራር ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ፤.pdf
 
የመ.ቁ 137 ማሻሻያ.pdf
 
137-2010 የታክስ አስተዳደር ቅጣት አነሳስ መ..pdf
 
152-2011 የሂሳብ መዝገብ አያያዝ መመሪያ.pdf
 
149-2011 የታክስ ደረሰኝ አጠቃቀም እና አስተዳደር መመሪያ.pdf
 
147-2011 የታክስ ክሊራንስ ምስክር ወረቀት አሰጣጥ መመሪያ.pdf
 
146-2011 የንግድ ስራ ከተቋረጠ በኋላ በተገኘ ገቢ ላይ ግብር ስለሚከፈልበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
 
145-2011 ከተከፋይ ሂሳብ ላይ የንግድ ትርፍ ግብር ቀንሰው እንዲያስቀሩ ሃላፊት የተሰጣቸው ግለሰብ ታክስ ከፋዮችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
 
144-2011 ታክስ ከፋዩ የሚያቀርበውን የራስ ታክስ ስሌት እንዲሻሻል ስለሚፈቀድበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
 
143-2011ከንግድ አሰራር ጋር በተያያዘ የሚደረጉ ለውጦችን ስለማሳወቅ የወጣ መመሪያ ቁ. 143-2011.pdf
 
142-2011 የታክስ ክፍያ ግዜ ማራዘሚያ መመሪያ.pdf
 
138 - ታክስ በግምት ስለሚወሰንበት ሁኔታ የወጣ መመሪያ.pdf
 
125-2009 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት መመሪያ.pdf
 
123-2009 የቀን ገቢ ግምት መረጃ ማሰባሰቢያ እና ማስፈፀሚያ መመሪ ቁ..pdf
 
43-2007 በማስተላላፊያ ዋጋ የሚደረግ ግብይትን ለመከላከል የወጣ መመሪያ.pdf

 

 
64-2012 የኮረና ወረርሽኝ በታክስ ከፋዩ ላይ ያደረሰውን ጉዳት ለመቀነስ የወጣ የታክስ ዕዳ ምህረት መመሪያ (ገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
 
09-2011 የአስተዳደራዊ ቅጣት አወሳሰን መመሪያ.pdf
 
8-2011 የካፒታል ሀብቶችን በማስተላለፍ በሚገኝ ጥቅም ላይ ስለሚከፈል ግብር አፈፃፀም(ገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
 
7-2011 ባልተከፋፈለ ትርፍ ላይ ስለተጣለው ግብር አፈፃፀም የወጣ መመሪያ)የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
 
6-2011 – የታክስ ከፋዩን ሃብት ስለመያዝና ስለመሸጥ የወጣ መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
 
5-2011 – ስለ ተቀናሽ ወጪዎች የወጣ መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
 
4-2011 – የታክስ ወኪልት ፈቃድ አሰጣጥን ለመወሰን የወጣ መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
 
3-2011 – የታክስ ከፋይ ምዝገባ እና ሥረዛ የአፈፃፀም መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
 
2-2011 - የቅድመ ግብር ክፍያ ሥርዓት አፈፃፀም መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf
 
1-2011 - ከገቢ ግብር ነፃ የተደረጉ ገቢዎች አፈፃጸም መመሪያ (የገንዘብ ሚኒስቴር).pdf