miscellaneous directives

Directive No 113/2008 የአቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋሚና የአሰራር መመሪያ ቁጥር 91/2006ን ለማሻሻል

Directive No የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አጠቃቀም ስህተት/ችግር የሚታረምበት እና የአወሳሰን ስርዓት ማኑዋል

Directive No 112-2008 የጉምሩክ ጥፋቶች አስተዳደራዊ ቅጣት እና የዕቃ ውርስ አፈፃፀም

Directive No 111-2008 የጉምሩክ  ዋጋ አተማመን

Directive No 110-2008 የደረሰኝ ህትመት ፈቃድ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አጠቃቀም፣ አወጋገድ እና ቁጥጥር

ህገ-ወጥ ግብይት የተፈጸመባቸው እና በህገ ወጥ መንገድ ሲጓጓዙ የተያዙ እንስሳት አስተዳደር እና አወጋገድ (የሽያጭ ሂደት) ስርዓት

Directive No 107-2007 የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የስራ ክፍል አሰራርን ለመወሰን

Directive No 103-2007 የወጪ ንግድ ማበረታቻ ማሻሻያ

Directive No 102-2007 የገቢ ግብር ነፃ መብቶች አፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 21/2001ን ማሻሻያ

Directive No 99-2006 የጉምሩክ ወንጀሎችን በአስተዳደራዊ ውሳኔ

Directive No 96-2006 የገቢ መንገደኞች የስጋት ስራ አመራር

Directive No 91-2006 አቤቱታ አጣሪ ኮሚቴ ማቋቋሚያና የአሰራር መመሪያ

Directive No 90-2006 ተቋማዊ የፕሮጀክት አመራር ኮሚቴ

Directive No 88-2006 ያለውጭ ምንዘሬ ወደ ሀገር ውስጥ ስለሚገቡ እቃዎች

Directive No 87-2005 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 46/99ን ለማሻሻል የወጣ  

Directive No 86-2005 በወጭ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአት

Directive No 85-2005 በህግ የተሰጠ የመወከል ስልጣንን ስለመወሰን

Directive No 85-2005 የጫት ኤክሳይዝ ታክስ አሰባሰብ

Directive No 82-2005  የቶምቦላ ወይም ራፍል ውድድር ዝግጅት ፈቃድ

Directive No 81-2005  የፕሮሞሽን ውድድር ስራዎቸ ፈቃድ

Directive No. 79 - 2005 የቀረጥ ነጻ መብት ለመንግስታዊ ለትምህርት ተቋማት79 2005 የቀረጥ ነጻ መብት ለመንግስታዊ ለትምህርት ተቋማት

Directive No. 78-2004 የህገወጥ ዕቃዎች መረጃ አሰጣጥ፣ አያያዝ፣ አመዘጋገብ እና የወሮታ ክፍያዎችን ለመወሰን ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ  

Directive No. 77-2004 በህግ የተሰጠ የመወከል ስልጣንን ለመወሰን ለማሻሻል

Directive No. 76-2004 ስለጉምሩክ መጋዘን አስተዳደደር የወጣውን የአፈፃፀም መመሪያ ቁጥር 40/2002 ማሻሻያ 

Directive No. 75 የስራ ልብስ፣ የደንብ ልብስ እና የአደጋ መከላከያና የጤና መጠበቂያ መሳሪያዎች አሰጣጥና አጠቃቀም 

Directive No 74-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች ስለመጠቀም የወጣ መመሪያ ቁጥር 73/2004 ማሻሻያ 

Directive No 73-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች

Directive No 72-2004 የጉምሩክ ዲክላራስዮን አቀራረብ

Directive No 71-2004 የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራት ክፍያ አሰባሰብ አፈፃፀም

Directive No 69-2004 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥ እና ታክስ ክፍያ ጊዜ ስምምነት

Directive No 68-2004 በህግ የተሰጥ የመወከል ስልጣንን ስለመወሰን

Directive No 66-2004 ያለውጭ ምንዛሬ ክፍያ ስለሚገቡ እቃዎች

Directive No 64-2003 አስተዳደራዊ ውሳኔ በጉመሩክ አስተላላፊዎች ስለሚፈጸሙ ጥፋቶች

Directive No 58-2003 የእቃ ፍተሻ አፈጻጸም

Directive No 57-2003 የአገልግሎት ግዚያቸው ያለፈባቸው አወጋገድ

Directive No 56-2003 በጉምሩክ ቁጥጥር ስር ስላሉ እቃዎች አወጋገድ

Directive No 55-2003 የግብርና ታክስ አስተዳደራዊ መቀጫዎች አነሳስ፣ የክፍያ ጊዜ ስምምነት እና የግብር ግዴታን ስለመወጣት በማረጋገጫነት የሚሰጥ የምስክር ወረቀት(ክሊራንስ) አሰጣጥ

Directive No 54-2003 ለቱሪዝም ለባህል ልውውጥ በግዚያዊነት የሚገቡ

Directive No. 53-2003 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ገቢ የሚሰበስቡ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ቅ/ጽ/ቤቶች የገቢ ሂሳብ አያያዝ ትልልፍ

Directive No 52-2003 ከቀረጥ ነጻ የገቡ ተሽከርካሪዎች ከፍተኛ ጉዳት

Directive No 50-2003 ህገ ወጥ እቃዎች በሚያጓጉዙ ባለቤቶች አስተዳደራዊ

Directive No 49-2003 ለተጨባጭ መረጃ አቅራቢ ስለሚሰጥ ሽልማት

Directive No 47-2003 ህገ ወጥ እቃዎች መረጃ አሰጣጥ አያያዝ

Directive No 46-2002 የጉምሩክ ወንጀሎች አስተዳደራዊ ውሳኔ መስጠት

Directive No 44-2002 የኮንቬንሽንና ቢንጎ ጨዋታ ፈቃድ አሰጣጥና ቁጥጥር

Directive No 43-2007 በማስተላለፍ ዋጋ የሚደረግ ግብይትን ለመከላከል የወጣ መመሪያ ቁጥር

Directive No 41-2002 ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነ-ስርዓት የሚፈፀምባቸውን ዕቃዎች ለመወሰን የወጣ መመሪያ

Directive No 46-1999 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎችን አጠቃቀም    

Directive: የቅድመ ታክስ ክፍያ ስርዓት ለማስተዳደር

Directive No 39-2002 የተላላፊ እቃዎች ስነስርአት

Directive No 38-2002 የፖስታ እቃዎች ጉምሩክ ስነስርአት

Directive No 37-2002 እቃዎች በዋስትና ስለሚለቀቁበት

Directive No 36-2005 ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ድጎማ

Directive No 35/2005 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርዓት አዋጅ ማስፈፀሚያ

Directive No 35-2002 የግብር የክፍያ ግዜ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ

Directive No 34-2002 የተገልጋዮች ቅሬታና አቤቱታ ማስተናገጃ

Directive No 33-2001 የጉምሩክ ዲክላራስዮን አቀራረብ

Directive No 32-2001 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰንን ማስፈፀሚያ

Directive No 31-2001 በምትክነት ስለሚገቡ እቃዎች የወጣ ዝርዝር ማስፈፀሚያ

Directive No. 30-2004 ለውጭ ገበያ በሚቀርብ በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ የተጣለውን ታክስ ለማሻሻል የወጣ

Directive No. 30-2001 የግብር/ታክስ የክፍያ ጊዜ ስምምነት ማስፈፀሚያ

Directive No 28-2001 የደረሰኝ አያያዝ፣ አጠቃቀምና ቁጥጥር

Directive No. 27 - 2002 በገዥው ተይዞ ስለሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ የወጣውን መመሪያ እንደገና ለማሻሻል የወጣ መመሪያ   

Directive No 27-2001 በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎች አጠቃቀም ላይ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ወረታ ስለሚከፈልበት ሁኔታ የመጣ መመሪያ

Directive No 26-2001 የከፍተኛ ትምህርት የወጪ መጋራት ክፍያ አሰባሰብ አፈፃፀም

Directive No 25-2001 ለተጨማሪ እሴት ታክስ ስለመመዝገብ  

Directive No 24-2001 የተጨማሪ እሴት ታክስ ምዝገባ ሲሰረዝ በእጁ ያለ እቃን ዋጋ ስለማስላትና የተከፈለ ታክስ ስለሚቀናነስበት ሁኔታ  

Directive No 23-2001 ለሰብአዊ እርዳታ ስለሚውሉ እቃዎች አገልግሎት የታክስ ነፃ መብት አፈፃፀም  

Directive No 22-2001የክልል መንግስታትና ከተማ አስተዳደር ግብር ከፋዮች የሚሰበሰብ የተጨማሪ እሴት ታክስ፣ ቅድመ ታክስ ክፍያ እና ሌሎች የጋራ ገቢዎች ስለሚተላለፉበት አሰራር  

Directive No 21-2001 የገቢ ግብር ነፃ መብቶች አፈፃፀም  

Directive No 20-2001 ቅይጥ አቅርቦት እንዲሁም የካፒታል ግንባታ ሲከናወን የተከፈለን የተጨማሪ እሴት ስለማቀናነስ  

Directive No 19-1997 ለውጭ ገበያ በሚቀርብ ቡና ላይ ለሚከፈለው ተጨማሪ እሴት ታክስ በዋስትና ስለሚያዝ ቫውቸር አፈፃፀም  

Directive No. 16-2001 የተላላፊ እቃዎች ስነ ስርአት አፈጻጸም መመሪያ

Directive No 12-2001 አስተዳደራዊ ውሳኔ በጉምሩክ ወንጀሎች ላይ

Directive No 11-2001 የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር /TIN/ አሰጣጥና አፈፃፀም ስርዓት 

Directive No. 4-2006 ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ግመሎች የመሸጫ ዋጋ

Directive No. 3-1996 ከቀረጥ ነፃ የገቡ ዕቃዎች ለሌላ ወገን በሚተላለፍበት ጊዜ የዕርጅና ቅናሽ ስለሚታሰብበት ሁኔታ